Turówka Hotel & SPA****

Regulamin

Regulamin

Turówka Hotel & SPA⋆⋆⋆⋆

Regulamin obiektu

Dyrekcja Turówka Hotel & SPA **** wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich Gości.

 

Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty pobytu. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 

 1. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Hotelu oraz na stronie internetowej turowka.pl.
 2. Hotel świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, konferencyjne i inne zgodnie z profilem działalności, kategorią i standardem hotelu czterogwiazdkowego.
 3. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 4. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 dnia następnego. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 22.00 dnia poprzedzającego wyjazd. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, kiedy Gość opuści pokój do godziny 15.00 naliczona zostanie opłata w wysokości 100 zł. W przypadku, kiedy Gość opuści pokój do godziny 18.00 naliczona zostanie opłata w wysokości 50% wartości bieżącej doby. W przypadku opuszczenia pokoju po godz. 18.00 zostanie naliczona opłata za pełną dobę zgodnie z bieżącą ceną.
 5. W przypadku braku uzgodnień z Hotelem o przedłużeniu pobytu, Hotel zastrzega sobie prawo do przeniesienia pozostawionych rzeczy Gościa do przechowalni bagażu.
 6. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.
 7. Podstawą zawarcia umowy o usługi hotelowe jest rejestracja Gościa w recepcji na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie wypełnionej karty pobytu.
 8. Gość hotelowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do wykonania usługi hotelowej. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na usługi hotelowe.
 9. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim w czasie pobytu.
 10. Osoby odwiedzające Gości hotelowych mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00-22.00. Przebywanie osób trzecich po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na odpłatne dokwaterowanie tych osób w cenie 120 zł/osoba.
 11. W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-7.00.
 12. Szczegółowe warunki dokonywania rezerwacji i anulacji pokoi zawarte są w potwierdzeniu dokonanej rezerwacji.
 13. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za pobyt, najpóźniej w dniu przyjazdu Gościa.
 14. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania Hotel nie zwraca opłaty za niewykorzystane doby hotelowe.
 15. W przypadku zamawiania świadczeń na pokój wymagana jest wcześniejsza preautoryzacja karty w hotelowej recepcji.
 16. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszystkie dobra i usługi zamówione i/lub wykorzystane w trakcie pobytu. W przypadku braku płatności za te dobra lub usługi Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej podanej przez Gościa w trakcie rezerwacji/pobytu.
 17. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualnie poczynione zniszczenia oraz opuszczenie terenu Hotelu.
 18. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod znacznym wpływem alkoholu oraz środków odurzających jak również w sytuacji, jeżeli podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.
 19. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu oraz uszkodzenia w mieniu innych gości powstałe z winy jego, odwiedzających go osób lub przebywających z nim zwierząt. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność za rzeczywistą stratę oraz utracone korzyści Hotelu (np. za konieczność wyłączenia pokoi ze sprzedaży na czas usunięcia szkody). Hotel zastrzega sobie prawo do indywidualnej (adekwatnej do standardu hotelu) wyceny zniszczeń w zależności od prac koniecznych do usunięcia szkody. O wystąpieniu szkody Gość powinien powiadomić personel niezwłocznie.
 20. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 21. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-851 kodeksu cywilnego. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność Hotelu jest wyłączona w sytuacji, gdy szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej, wskutek siły wyższej lub też powstała z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła lub go odwiedzała. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 22. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, wyłącznie, jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w hotelowej recepcji.
 23. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów o dużej wartości i/lub przekraczających możliwość przechowania w depozycie hotelowym.
 24. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa i na jego koszt. W przypadku nieotrzymania dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 25. Na terenie hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych – zwłaszcza w pokojach hotelowych. Niestosowanie się do tych zaleceń będzie równoznaczne z pokryciem kosztów ozonowania pokoju w wysokości 500 PLN.
 26. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie świec w pokojach hotelowych oraz używanie grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych i telefonicznych.
 27. Hotel nie akceptuje zwierząt. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanej z obecnością zwierząt w pokoju hotelowym zostanie nałożona na Gościa kara w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 28. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę jakości świadczonych usług. Reklamacje dotyczące świadczonych przez Hotel usług powinny być zgłoszone na piśmie i zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Hotel.
 29. Poruszanie się w szlafrokach hotelowych niedopuszczalne jest w strefach gastronomicznych, hotelowym lobby oraz na zewnątrz budynku.
 30. Z uwagi na komfort pobytu Gości w częściach publicznych takich jak lobby hotelowe oraz korytarze zabrania się spożywania napojów alkoholowych.
 31. Spożywanie alkoholu oraz żywności w restauracji oraz kawiarni możliwe jest pod warunkiem jego zakupienia na terenie hotelu.
 32. W częściach publicznych oraz pokojach hotelowych obowiązuje zakaz odtwarzania muzyki na urządzeniach przenośnych w sposób, który wyraźnie zakłóca pobyt innych Gości.
 33. Na terenie hotelu prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest firma Fragmentum Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101,04-041 Warszawa. Dodatkowe informacje można uzyskać kierując pytania na adres manager@turowka.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Hotelu

Cennik hotelowych kar pieniężnych za jednorazowy przypadek

 1. Zakłócanie ciszy nocnej – 1000 zł
 2. Specjalistyczne sprzątanie pokoju w wyniku zanieczyszczeń biologicznych – 2000 zł
 3. Przebywanie ze zwierzęciem na terenie hotelu bez zgody hotelu – 500 zł
 4. Palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie Hotelu – 500 zł
 5. Bezpodstawne uruchomienie alarmu ppoż – 1000 zł
 6. Zanieczyszczenie wody basenowej- 3500 zł
 7. Zanieczyszczenie wody w jaccuzzi – 2000 zł

 

Pozostałe szkody wyrządzone przez Gościa wyceniane są indywidualnie

Jeżeli obciążająca Gościa kara pieniężna nie pokryje poniesionej przez Hotel szkody, za którą Gość odpowiada, Hotel ma prawo obciążyć Gościa odszkodowaniem do wysokości wyrządzonej szkody.