Program operacyjny Inteligentny Rozwój

Program operacyjny

Program operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa

3 wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie

3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr naboru

POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Rodzaj projektu

Nadzwyczajny

Tytuł projektu

Dotacja na kapitał obrotowy dla Fragmentum Spółka z o.o. działającym w usługach hotelowych i restauracyjnych

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie  zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek pandemii COVID-19. Pomoc finansowa  udzielana na podstawie programu nr SA.57015

Okres realizacji projektu

2020-08-01 – 2020-10-31

Zadanie

  1. utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Kategoria kosztów

Dotacja na kapitał obrotowy

Liczba zatrudnionych pracowników

61

Wysokość stawki

76559,44

Liczba stawek (liczba miesięcy)

3

Wydatki ogółem

229678,44

Wydatki kwalifikowalne

229678,44

Dofinansowanie

229678,44

Wydatki w zestawieniu

Całkowite wydatki na realizację projektu

Wydatki ogółem

229678,44

Wydatki kwalifikowalne

229678,44

Wkład UE

229678,44

Wnioskowane dofinansowanie

229678,44

% dofinansowania

100%